Selecteer een pagina

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
Fine Solutions

(versie van 15 juni 2019)
Inhoudsopgave
1. Algemeen

 1. Totstandkoming overeenkomst
 2. Levering
 3. Annulering
 4. Prijzen
 5. Overmacht
 6. Intellectuele eigendommen
 7. Aansprakelijkheid
 8. Geheimhouding
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. E-mail- en Hostingdiensten
 11. Adres gegevens
 12. Betaling
 13. Toepasselijk recht en geschillen
 14. Garantie
 15. Algemeen

Vrolijkbellen is een handelsnaam van Fine Solutions

1.1 Op alle producten, overeenkomsten, diensten en de uitvoering hiervan van Fine Solutions zijn de leverings- en verkoopvoorwaarden van kracht zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi & Eemland welke dezelfde zijn als hieronder genoemd. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Fine Solutions overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de wederpartij” verstaat Fine Solutions in deze voorwaarden eenieder die met Fine Solutions een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet zolang deze niet in strijd zijn met de door Fine Solutions gehanteerde voorwaarden. Mocht dit wel het geval zijn dan zullen de voorwaarden van Fine Solutions te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien de voorrang van de wederpartij gedongen is.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle door Fine Solutions gedane aanbiedingen en offertes, hetzij geschreven, mondeling of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Fine Solutions vermeld is.

2.2 Toezending van aanbiedingen, offertes en/of andere documenten verplicht Fine Solutions niet tot acceptatie van een order. Gedane aanbiedingen zijn geldig tot 14 dagen na verzending van het betreffende document.

2.3 Indien een aanbieding vergezeld gaat met demo’s, tekeningen, catalogi of andere beschreven of digitale informatie betreft de aanbieding, dan blijven deze te allen tijde eigendom van Fine Solutions en dienen op verzoek aan Fine Solutions te worden geretourneerd. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Fine Solutions niet worden gekopieerd, gecached of op enige andere wijze vermenigvuldigd worden. Ook het ter inzage geven van of het verstrekken aan derden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Fine Solutions.

3. Levering

3.1 Fine Solutions behoudt zich het recht opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of uitsluitend onder rembours of à contant te leveren, dan wel vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen.

3.2 De door Fine Solutions gestelde levertijden zijn indicatief en kunnen niet als uiteindelijk termijn beschouwd worden. Opgave van levertijd geschiedt door Fine Solutions altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.

3.3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fine Solutions, onder de door Fine Solutions te bepalen voorwaarden.

4. Annulering

4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand gekomen is, deze wenst te verbreken, indien Fine Solutions met deze ontbinding instemt, zal 15% van de orderprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Het annuleren van producten welke contractueel voor een periode van langer dan één maand is vastgelegd, is niet mogelijk. Deze kan alleen via de aan de contractgebonden voorwaarden opgezegd worden.

4.2 Bij ontbinding van een overeenkomst zullen de reeds gemaakte kosten van een product in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn exclusief de 15% annuleringskosten.

5. Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen van Fine Solutions :

– Bij diensten gebaseerd op uurtarief.

– Bij goederen en producten gebaseerd op leverkosten en pakketprijzen.

– Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

– Exclusief de kosten van verpakking, verzekering en vervoer.

– Vermeld in Euro’s

– Voor goederen vanaf € 100 dient vooraf een aanbetaling van minimaal 50% te zijn gedaan.

Bij niet afnemen van de goederen, wordt de aanbetaling niet geretourneerd.

5.2 In geval van verhoging van een of meer der kostfactoren behoudt Fine Solutions zich het recht de kostprijs van een product, welke op een offerte is vermeld, diens overeenkomstig te verhogen. Dit met inachtneming van eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen zullen bij de orderbevestiging worden vermeld.

6. Overmacht

6.1 Onder “overmacht” wordt door Fine Solutions verstaan; elke, tegen de wil van partijen onafhankelijke en onvoorzienbare omstandigheden, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer verlangd kan worden.

6.2 Indien naar het oordeel van Fine Solutions de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, behoudt Fine Solutions zich het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.3 Is naar het oordeel van Fine Solutions de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6.4 Fine Solutions behoudt zich het recht betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid spraken was.

6.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn vervaardigd, blijven onvervreemdbaar eigendom van Fine Solutions, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

7.2 de wederpartij garandeert Fine Solutions te allen tijde dat het gebruik van de door hem verstrekte gegevens of anderszins, Fine Solutions niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.

7.3 De wederpartij is in alle opzichten aansprakelijk voor directe en indirecte gevolgen die tegen Fine Solutions gemaakt worden, bij schending van de in punt 7.2 genoemde garantie.

7.4 Fine Solutions behoudt zich het recht te allen tijde het auteursrecht voor de door Fine Solutions al dan niet in opdracht ontwikkelde software.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Tenzij opzet of grove schuld van Fine Solutions, is Fine Solutions niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende en onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

8.2 In geen geval is Fine Solutions aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het anderszins gebruik van het product dan waarvoor het geleverd is.

8.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Fine Solutions ontwikkelde software of andere geleverde producten sluit Fine Solutions iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-)schade.

8.4 Fine Solutions kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door de wederpartij op het internet wordt geplaatst, dan wel in bedrijfskring of anderszins gepubliceerd wordt. Fine Solutions behoudt zich uitdrukkelijk het recht kwetsende, auteurs rechtelijk beschermde, discriminerende of aanstootgevende teksten ed. binnen een door Fine Solutions geleverd product zonder opgave van reden en per direct te verwijderen.

8.5 Indien Fine Solutions ondanks uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder artikel Aansprakelijk toch, in welke vorm dan ook, aansprakelijk wordt gesteld, worden alle kosten die hieruit voortvloeien op de wederpartij verhaald.

8.6 Fine Solutions is nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogenschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.

9. Geheimhouding

9.1 Alle door de wederpartij verstrekte bedrijfsgegevens zullen tijdens en na afloop van de gesloten overeenkomst, overeenkomstig met art. 272 en art. 273 van het Wetboek van Strafrecht, als geheim worden aangemerkt en als zodanig worden beschouwd. Ook wanneer de overeenkomst voortijdig ontbonden is.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Geleverde goederen en programmatuur blijven eigendom van Fine Solutions, tot het moment waarop alle volgens de gesloten overeenkomst leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van eventuele rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

10.2 In geval van surséance van betaling, faillissement, of overlijden (wanneer de wederpartij een persoon betreft), is Fine Solutions gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

10.3 Ontbinding en terugname ontnemen Fine Solutions niet het recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van Fine Solutions op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

11. E-mail- en Hostingdiensten

11.1 Het is verboden om aanstootgevende, auteurs rechtelijk beschermde, discrimineerde teksten c.q afbeeldingen of ander media te versturen via de mailservice alsmede deze te plaatsen op een der hostingservices, zulks ter beoordeling van Fine Solutions .

11.2 Fine Solutions behoudt zich het recht de diensten te wijzigen of te stoppen zonder tussenkomst van de gebruiker.

11.3 De wederpartij kan Fine Solutions niet aansprakelijk stellen voor het niet werken van de mailservice. Eventueel geleden schade kan niet op Fine Solutions verhaald worden.

11.4 Wijzigingen in de e-mail- en hostingdiensten van Fine Solutions worden altijd vooraf per e-mail aan de gebruiker gemeld.

11.5 In geval van overtreding van de in 11.1 genoemde punten is de wederpartij te allen tijde aansprakelijk. Ook als hier eventuele kosten uit voorvloeien, hetzij gerechtelijk of anderzijds, dan zullen deze op de wederpartij verhaald worden.

11.6 Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van het door Fine Solutions geleverde admin panel (Direct Admin) om haar hostingpakket te kunnen beheren en configureren vervalt de volledige aansprakelijkheid van Fine Solutions op het correct functioneren van het hostingpakket.

12. Adres gegevens

12.1 Indien het adres en/of telefoonnummer(s) van de opdrachtgever is/zijn gewijzigd voor of na het sluiten van de nieuwste overeenkomst dient de opdrachtgever ten alle tijden zijn/haar haar nieuwe en/of gewijzigde adres en/of telefoonnummer(s) op te geven aan Fine Solutions. Dit kan door deze online aan te passen in het account van de opdrachtgever. Indien dit niet online mogelijk is dient de opdrachtgever zijn/haar nieuwe en/of gewijzigde adres en/of telefoonnummer(s) per fax, e-mail, telefoon of per post direct aan Fine Solutions door te geven.

13. Betaling

13.1 Cursussen worden voor aanvang gefactureerd.

13.2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op opschorting of verrekening, middels storting of overmaking op een door Fine Solutions aangewezen bank- of girorekening. De op de bank/giroschriften van Fine Solutions aangegeven datum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

13.3 In geval van niet-tijdige dan wel onvolledige betaling is de koper in verzuim, zonder dat Fine Solutions die koper hiervoor eerst schriftelijk in gebreke dient te stellen. Bovendien is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% (twee procent) per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.

Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso zal de Contractant de factuur betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij betalingen per factuur is bij overschrijding van de betalingstermijn Fine Solutions gerechtigd € 15 administratiekosten in rekening te brengen bij de Contractant

Fine solutions stuurt de Contractant maandelijks per e-mail een factuur voor de geleverde Diensten. Voor de levering van Apparatuur zal Contractant 75% bij ondertekening van de Overeenkomst betalen en 25% bij aflevering van de Apparatuur
Niet tijdige betaling geeft Fine Solutions het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

13.4 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Fine Solutions gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen

13.5 In geval dat de wederpartij:

– Failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

– Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

– Enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,

– Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

Heeft Fine Solutions door het enkel plaatsgrijpen van een der opgenoemde omstandigheden het recht:

– De overeenkomst te ontbinden,

– Onze dienstverlening op te schorten,

– Enig bedrag door de wederpartij op grond van de door ons geleverde diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen,

Dit alles onverminderd Fine Solutions het recht op schadevergoeding van kosten, schade en rente.

13.6 Indien betaling niet binnen de in 12.2 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, zal Fine Solutions het openstaande bedrag ter vordering uitbesteden aan BMK Incasso. De bijkomende administrative-, gerechtelijke- en incasso-kosten zullen minimaal € 200,- bedragen. Ook is de wederpartij vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.7 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten door schending van een der punten in deze voorwaarden komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig met het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk worden geacht.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle aanbiedingen van Fine Solutions, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

15. Garantie

Garanties, onderzoek en reclames

1. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als leverancier blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

Indien er sprake is van een eventuele on-site-service of -garantie of een pick up and return-garantie, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-garantie: een geheel kosteloos verrichte reparatie op het adres waar de computerhardware van de koper staat. Definitie pick up and return: het product wordt kosteloos bij u thuis opgehaald en na de reparatie weer op het huisadres afgeleverd.)

Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent.

Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

De door FINE SOLUTIONS te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2. FINE SOLUTIONS verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. FINE SOLUTIONS verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.

3. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft FINE SOLUTIONS geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.

4. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.

5. Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van FINE SOLUTIONS, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van FINE SOLUTIONS. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.

6. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.

7. FINE SOLUTIONS is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.

8. FINE SOLUTIONS gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door FINE SOLUTIONS alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. FINE SOLUTIONS is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

9. De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan FINE SOLUTIONS ter beschikking gestelde materialen.

10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door FINE SOLUTIONS verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.

11. Gezien de aard en werking van computers kan FINE SOLUTIONS geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.

12. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan FINE SOLUTIONS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FINE SOLUTIONS in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient FINE SOLUTIONS in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.<

13. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

14. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FINE SOLUTIONS de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van FINE SOLUTIONS, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan FINE SOLUTIONS te retourneren en de eigendom daarover aan FINE SOLUTIONS te verschaffen, tenzij FINE SOLUTIONS anders aangeeft.

16. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van FINE SOLUTIONS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Garantie is op Carry-in basis, tenzij anders vermeld op de factuur.

(C) Fine Solutions – alle rechten voorbehouden –